w/Satoko Fujii,Natsuki Tamura,Yasuko Kaneki@Japan Evangelic Church,Okayama